Rola szkoleń w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu ochrony oddechowej

Przebywanie w otoczeniu, w którym w powietrzu znajdują się substancje niebezpieczne o stężeniu przekraczającym dopuszczalne poziomy, a także w miejscach, gdzie zawartość tlenu jest zbyt mała lub tam, gdzie panuje ekstremalnie niska lub wysoka temperatura, stanowi duże zagrożenie dla zdrowia, a niejednokrotnie życia. W przypadku wielu zawodów okaże się to jednak niezbędne z uwagi na prowadzenie akcji ratowniczej, obsługę rozmaitych urządzeń, likwidowanie następstw wycieków czy rozszczelnienia się różnych systemów. W takich warunkach konieczne będzie stosowanie odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych, którymi zależnie od sytuacji mogą być urządzenia oczyszczające wyposażone w filtry lub izolujące, które dostarczają potrzebną mieszankę oddechową za sprawą podczepionych butli do aparatów powietrznych. Warto pamiętać, że sprzęt ten musi być właściwie użytkowany oraz prawidłowo konserwowany.

 

maska chroniąca przed chemikaliami

Jakie znaczenie ma szkolenie z używania urządzeń ODO?

Korzystanie z odpowiedniego sprzętu do ochrony dróg oddechowych umożliwia przebywanie w warunkach stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia. Urządzenia te będą jednak skuteczne tylko wówczas, jeżeli ich użytkownicy zadbają o prawidłowe założenie oraz właściwą eksploatację. Kluczowe znaczenie będzie miało m.in. dobre doleganie części twarzowej maski, wyregulowanie taśm podtrzymujących tak, by nie zmieniała ona swego położenia, a także prawidłowe ustawienie przepływu mieszanki oddechowej. Wymaga to profesjonalnego szkolenia, które będzie uwzględniało wszystkie potrzebne umiejętności praktyczne i pokaże jak działać w warunkach silnego stresu oraz radzić sobie z sytuacjami awaryjnymi.

Jak konserwuje się sprzęt ODO?

Wszystkie urządzenia ODO muszą być w pełni sprawne i gotowe do użycia. Duże znaczenie ma więc ich odpowiednia konserwacja i dokonywanie przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta. Ważne jest, by przed użyciem danego sprzętu sprawdzić jego stan pod względem kompletności i ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. W grę wchodzi tu m.in. sprawdzanie szczelności, poziomu zużycia oraz prawidłowego działania reduktora i automatu płucnego, maski twarzowej i zaworu butli. W przypadku stosowania filtrów lub filtropochłaniaczy należy kontrolować termin przydatności i dokonywać regularnych wymian.