Stosowanie odzieży ochronnej, a przepisy BHP

Wykonywanie obowiązków zawodowych w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia wymaga zapewnienia pracownikom odpowiednich środków ochrony osobistej. Zaliczamy do nich odzież ochronną oraz niezbędne akcesoria, dzięki którym pracownik może bezpiecznie wykonywać swoją pracę. Wyjaśniamy, czym jest odzież ochronna i jakie pełni funkcje.

 

ubranie ochronne

 

Odzież ochronna a robocza

Na wstępie warto poznać różnice pomiędzy odzieżą ochronną i odzieżą roboczą. Odzież ochronna zaliczana jest do tzw. środków ochrony indywidualnej, które mają za zadanie chronić pracownika przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, z którymi styka się on podczas pracy. Do czynników niebezpiecznych i szkodliwych zaliczamy m.in. wysoką i niską temperaturę oraz inne czynniki środowiskowe, różnego rodzaju pyły, a także chemiczne opary. Musi ona spełniać określone normy bezpieczeństwa, gwarantując właściwą ochronę przed konkretnym zagrożeniem. W przypadku odzieży roboczej mamy do czynienia z odzieżą stosowaną w celu ochrony prywatnych ubrań pracowników przed zniszczeniem na skutek zabrudzenia, rozdarcia lub zaplamienia. Odzież robocza pozwala także ujednolicić wygląd pracowników, jednak nie chroni ich przed działaniem szkodliwych czynników.

Odzież ochronna a przepisy BHP

Przepisy BHP nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom odzieży ochronnej i innych środków ochrony indywidualnej. Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy na konkretnych stanowiskach pracy pracownicy muszą zostać wyposażeni w odpowiedni zestaw odzieży ochronnej i akcesoriów ochrony indywidualnej. Dotyczy to zarówno pracy wykonywanej wewnątrz budynków, jak i w terenie. Niewywiązywanie się z tego obowiązku może skutkować poważnymi konsekwencjami nie tylko dla pracodawcy. Pracownik może zgłosić brak odpowiednich środków ochrony indywidualnej do Państwowej Inspekcji Pracy i odmówić wykonywania swoich obowiązków bez właściwego zabezpieczenia. Jeżeli pracownik nie stosuje się do regulaminu BHP i nie korzysta z przydzielonej mu odzieży ochronnej, to pracodawca ma prawo nie dopuścić go do pracy.

Przepisy BHP określają, w jaką odzież należy wyposażyć pracowników zgodnie z pełnionymi przez nich obowiązkami w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych. Co więcej, nakładają także na pracodawcę obowiązek przeprowadzenia szkolenia, na którym pracownicy dowiedzą się, jak właściwie korzystać z przydzielonych im środków ochrony indywidualnej. Jakość odzieży ochronnej musi być zgodna z dyrektywami UE, gwarantując odpowiednią ochronę przed szkodliwymi czynnikami.