Zasady legalizacji butli powietrznych

Legalizacja butli powietrznych CE to inaczej przeprowadzane okresowo badania z udziałem inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. Dowiedz się, jak wyglądają takie badania okresowe i stosowanie jakich zasad jest w ich przypadku konieczne. 

regulacja butli powietrznej

 

Co powinieneś wiedzieć o legalizacji butli powietrznych

Butle powietrzne CE stosowane są m.in. w zbiornikach gaśnic przenośnych i przewoźnych, aparatach oddechowych czy zbiornikach przenośnych urządzeń specjalnych. Kupując nową butlę, powinniśmy zgłosić w Urzędzie Dozoru Technicznego chęć jej użytkowania. Zostanie wtedy ona poddana tzw. badaniu odbiorczemu, jej użytkownik otrzyma zaś protokół badania oraz zezwolenie na eksploatację. Ponieważ badanie odbiorcze dezaktualizuje się po określonym czasie, konieczne jest poddawanie butli tzw. legalizacji, czyli regularnym badaniom okresowym pozwalającym na wydłużenie czasu eksploatacji. Legalizację należy przeprowadzić również w sytuacji, gdy planujemy zmianę sposobu użytkowania butli - w przeciwnym razie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności prawnej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1468) precyzyjnie określa zasady dotyczące legalizacji butli powietrznych. Według tych wytycznych butle powietrzne przeznaczone do użytku lądowego powinny być poddawane badaniom okresowym raz na pięć lat, zaś takie służące do nurkowania - raz na dwa lata. Jeżeli jednak producent określił inne terminy legalizacji, należy stosować się do tych ostatnich. Oznacza to, że w kwestii badań okresowych należy honorować zarówno regulacje zawarte w instrukcji producenta oraz obowiązujące prawo, jak i wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego.

Jeżeli wymagane badania okresowe są rozłożone w dłuższym czasie, możemy w wybranych terminach samodzielnie dokonywać kontroli oraz oceny poziomu eksploatacji - np. odkręcając zawór. Jest to zalecane szczególnie w przypadku tych z użytkowników, którzy napełniają butlę w nieznanych punktach napełniania.