Zastosowanie aparatów ucieczkowych

Oddechowe aparaty ucieczkowe stosowane są jako środki ochrony pracowników w sytuacjach, gdy istnieje ryzyko bezpośredniego zagrożenia np. niebezpiecznymi substancjami, stanowiących zagrożenie dla układu oddechowego człowieka. Przeznaczone są do samoratowania się ludzi, a także w celu indywidualnego zabezpieczenia w przypadku wystąpienia atmosfery, która nie nadaje się do oddychania. Taki aparat używany jest w chwili wystąpienia zagrożenia, a więc najczęściej wówczas, gdy istnieje konieczność ucieczki z danego miejsca (stąd też nazwa).

aparat ucieczkowy

Aparaty ucieczkowe w przemyśle

Oddechowe aparaty ucieczkowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w różnych dziedzinach przemysłu, w których występuje ryzyko zagrożenia substancjami niebezpiecznymi, szczególnie groźnymi dla układu oddechowego. Do tego rodzaju sytuacji zaliczamy m.in.:

  • ryzyko pożaru, czyli gdy człowiek jest narażony na kontakt z dużą ilością dymu. Przypadki śmierci w pożarze najczęściej spowodowane są zatruciem tlenkiem węgla. Dysponowanie aparatami ucieczkowymi może być uzasadnione w dziedzinach przemysłu, w których wykorzystywane są procesy wysokotemperaturowe lub palne materiały.
  • ryzyko uwolnienia toksyn — dotyczy sytuacji, gdy do otoczenia uwalniane są duże stężenia chemikaliów, oparów lub gazów, np. siarkowodoru czy substancji takich jak chlor, fosgen czy amoniak.
  • niebezpieczne środowisko, czyli atmosfera groźna dla ludzkiego układu oddechowego, np. z powodu występujących w niej niebezpiecznych substancji. Przykładem są przestrzenie zamknięte, w których warunki mogą szybko się zmienić z powodu gromadzenia się toksyn lub występowania niedoboru tlenu.

Aparaty ucieczkowe w górnictwie

 

Przykładem branży, w której zastosowanie znajdują oddechowe aparaty ucieczkowe, jest górnictwo. Stanowią one niezbędny element wyposażenia podczas zjazdu do wyrobisk. Aparat ucieczkowy zwiększa szansę na bezpieczną ewakuację użytkownika w przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji. Może być użyty w momencie, gdy górnik zauważy zagrożenie lub też zostanie o nim poinformowany (np. przez innych pracowników lub dyspozytora kopalni).

Korzystanie z aparatów ucieczkowych w górnictwie to obowiązek regulowany przez rozporządzenie Ministra Energii z 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.